برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي

آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه
آغاز مهر _ جشن بازگشايي مدرسه

 

آلبوم تصاوير

 

 

 

برنامه زمانبندي آموزشي

آغاز فعاليت آموزشي مجتمع در12 تير ماه و پايان فعاليت در پايان فروردين ماه  مي باشد ودر ارديبهشت ماه درهفته سه روز و

خرداد ماه درهفته دو روزكلاس تشكيل مي گردد وساعت  شروع فعاليت 14:30-7:45  مي باشد و دانش آموزان 5 روز هفته در

مدرسه حضور مي يابند .

 ارائه 9 هفته ي آموزشي درطول تابستان و برگزاري آزمونــهاي آزمـايشي دراتـمام دوره وارائه كارنامه به دانش آموزان و اوليا .

تدريس كليه دروس كلاس هاي اول و دوم و سوم كه مرتبط  به كنكور مي باشد , تدريس كليه كتب پيش دانشگاهي (2و1) به

صورت مفهومي وتشريحي جهت آمادگي در امتحانات نهايي پيش دانشگاهي .

 

 

آموزش تست زني و كليه نكات مشاوره تحصيلي

 آموزش نحوه ي تست زني و كليه نكات و تست هاي كنكوري ارائه مشاوره تحصيلي كه شامل:

       * اصــول صحيح مطالعه ي دروس و روش هاي جـلوگيري از اتـلاف وقت وانـرژي و تكنيك هاي تست زني درمنزل و

جلسات  آزمون  

       *  راهنماي دانش آموزان در روشن كردن اهداف وهدايت آن ها به سوي اهداف

       *   ارائه برنامه ي مطالعاتي هفتـــگي دانش آموزان به صورت فــردي وبررســي اجراي برنامه به صورت هفتگي

معرفي رشته هاي دانشـگاهي

معرفي رشته هاي دانشـگاهي در طول سال تحصيـلي وهدايت دانش آموزان درانتخاب رشهدانشگاه آزاد و سراسري ازطريق

مشاوره ي مربوطه وارائه CDهاي مربوط به انتخاب رشته.

 

جهت مشاهده معرفي رشته هاي دانشگاهي كليك كنيد

 

كنكورهاي آزمايشي

 برگزاري آزمون هاي سنجش كه شامل 5 آزمون مرحله اي و 3مرحله آزمون جامع از ابتداي آبان ماه تا پايان خرداد كه محل

حوزه ي كنكورآزمايشي مجتمع  دانش فر مي باشد و تحليل كارنامه  آنها توسط مشاوره مربوطه و ارائه كارنامه به اوليا .

برگــزاري آزمون هـــــــاي روزانــه كه شامــل يك درس عمومـــي و يك درس اختصاصي مي باشد.

فعاليت هاي مشاوره

 برگزاري جلسات مشاوره با اوليا جهت ارائه كارنامه ي دانش آموزان و عملكرد دانش آموزان و راهنمايي اوليا در زمينه چگونگي

برخورد با دانش آموز كنكوري.

برگزاري اردوي مطالعاتي عيد نوروز به مدت 12 روز جهت مطالعه كليه دروس پايه به همراه ايجاد محيطي آرام ومطالعاتي

ومشاوران و برخي از دبيـران جهت رفع اشكال دروس.

همايش ها و اردو ها

همايـــش درسي به مدت يك يا دو روز كامــــل براي هر درس جهت جمع بندي كليه دروس كه در اواخرخردادماه در مجتمع

دانش فر برگزار مي گردد.

 برگزاري اردوي مسافرتي سه روزه در تعطيلات  بين دو ترم جهت تمديد انرژي دانش آموزان.

آزمون هاي آن لاين

قبل از شركت در آزمون به نكات زير توجه فرماييد:
....
 كد و رمز خود را وارد كنيد.
هنگام وارد كردن كد به حروف كوچك و بزرگ دقت فرمائيد.
از منوي آزمون آنلاين، آزمون مربوط به خود را انتخاب فرمائيد....